AANMELDING LIDMAATSCHAP

U wilt worden: =(verplicht)

Wat voor plaats wilt u? =(verplicht)

2 personen c.q. clubleden als referentie:

Maakt wel / geen bezwaar tegen het inwinnen van inlichtingen bij uw vereniging. =(verplicht)

Motor = (verplicht)

Motorsoort =(verplicht)

Soort schip =(verplicht)

Soort verzekering =(verplicht)

wenst in aanmerking te komen voor een ligplaats in de: =(verplicht))

Ieder lid met een ligplaats is verplicht 8 uur werkzaamheden te verrichten à € 56,25 per uur, U kunt dit ook afkopen,(verplicht)

Bankrelatie en postgiro:
ABN-AMRO; IBAN: NL 80 ABNA 0450476626 ; BIC : ABNANL2A
ING Bank; IBAN: NL 70 INGB 0005546966 ; BIC : INGBNL2A

Uw aanvraag wordt behandeld in de eerstvolgende bestuursvergadering.
Indien u als lid wordt toegelaten,ontvangt u een nota voor het betalen van contributie € 75,00
Als datum toetreding lid geldt de datum van ontvangst van uw contributie. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 weken.